Phương hướng hoạt động của Hội Hô hấp Hà Nội

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HÔ HẤP HÀ NỘI

Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 Hội Hô hấp Hà Nội họp ngày 19/12/2017 tại Hà Nội đã nhất trí và thông qua Bản Phương hướng hoạt động của Hội Hô hấp Hà Nội như sau:

1. Công tác tổ chức và phát triển hội viên mới
 • Xây dựng, phát triển quy chế các phòng ban chuyên môn.
 • Xây dựng, cập nhật các hệ thống cơ sở dữ liệu (danh sách hội viên, các cá nhân/ cơ quan đối tác, hồ sơ tài liệu…).
 • Hoàn thiện trang thiết bị văn phòng.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội hàng quý, 6 tháng và hàng năm trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ sau khi Đại hội thông qua.
 • Tiếp nhận sự chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền về công tác tổ chức hoạt động của Hội.
 • Đẩy mạnh vận động tập hợp, phát triển Hội viên mới, xây dựng đội ngũ hội viên đông về số lượng, mạnh về chất lượng hoạt động.
2. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức nghề nghiệp:
 • Tổ chức cho hội viên học tập, tìm hiểu về Điều lệ Hội, giúp cho hội viên nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và sự cần thiết của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đồng thời chống mọi biểu hiện tư tưởng xem nhẹ công tác của Hội.
 • Phối hợp với các cơ quan hữu quan, phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước, quy chế, quy định của Hội.
3. Công tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực hội viên:
 • Đề xuất, giới thiệu các hội viên tham gia đào tạo các lớp về chuyên môn, nghiệp vụ từng lĩnh vực hoạt động;
 • Mời chuyên gia, giảng viên tổ chức các buổi tập huấn về kiến thức chuyên ngành Hô hấp;
 • Khuyến khích Hội viên có đủ tiêu chuẩn và trình độ chuyên môn phối hợp tham gia giảng dạy tại bệnh viện, trường học, các lớp đào tạo chuyên ngành.
 • Đề xuất kế hoạch đào tạo bác sĩ hô hấp có trình độ chuyên môn cao để đảm nhiệm vị trí phụ trách các chuyên ngành sâu trong công tác Hô hấp ở các đơn vị.
 • Tham mưu với đầu ngành tổ chức tập huấn chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực sử dụng các trang thiết bị ở đơn vị, chú trọng tới phát triển các kỹ thuật mới, ky thuật mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh.
 • Tham gia tư vấn, thẩm định về chuyên môn của các đơn vị Sở Y tế.
4. Công tác hội thảo chuyên đề, sinh hoạt nghiên cứu khoa học:
 • Thường xuyên tổ chức sinh hoạt nghiên cứu khoa học, các hội thảo chuyên đề học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên, với các tổ chức có liên quan;
 • Phối hợp với các đơn vị và tổ chức có liên quan triển khai hội nghị chuyên đề về hoạt động khám chữa bệnh và các hoạt động trong chuyên ngành;
5. Tham gia hoạt động chuyên môn nghiệp vụ:
 • Tổ chức, phối hợp tổ chức các khóa tập huấn cho hội viên và học viên ở Hà Nội và các địa phương..
 • Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
6. Công tác truyền thông giáo dục:
 • Xây dựng và phát triển các phương tiện truyền thông (trang web/facebook/ tờ rơi…) của Hội.
 • Duy trì các hoạt động quan hệ và hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ và quản lý công việc của Hội
 • Tổ chức sưu tầm, dịch thuật và in ấn sách/ tài liệu nghiên cứu và tham khảo.
 • Tổ chức các hoạt động liên kết giao lưu với các đơn vị Hội Hô hấp khác trong và ngoài nước.
 • Duy trì, kết nối, huy động, bố trí các hội viên trong nước và ngoài nước phục vụ các hoạt động của Hội.
 • Mở rộng hợp tác, giao lưu với các tổ chức Y khoa chuyên nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực y khoa theo quy định pháp luật..
7. Công tác phát triển Hội
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên là thành viên của Hội.
 • Mở rộng hợp tác, giao lưu với các tổ chức y khoa chuyên nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực y khoa theo quy định pháp luật.
 • Tư vấn với lãnh đạo các đơn vị về củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng chuyên môn khoa hô hấp, cấp cứu – hồi sức tích cực về hô hấp và các khoa Nội ở các bệnh viện, phòng cấp cứu của các PKĐK khu vực.
 • Củng cố và phát triển hoàn thiện các chi hội trực thuộc Hội Hô hấp Hà Nội từ các bệnh viện đến các PKĐK khu vực trong thành phố Hà Nội.
 • Tham mưu với đầu ngành hô hấp, củng cố và phát triển Trung tâm Hô hấp, khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực về hô hấp và các khoa của bệnh viện Bạch Mai.
 • Tiếp tục tham mưu và tham gia các Đề án của Bộ Y tế, Sở Y tế cùng các hoạt động xã hội, từ thiện.
8. Công tác thống kê báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác Hội
 • Tổ chức sinh hoạt và báo cáo định kỳ hoạt động của Ban Thường vụ, Ban chấp hành đúng quy định, chuẩn bị nội dung chương trình cụ thể.
 • Hội báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo theo yêu cầu với UBND thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ.
9. Công tác tài chính:
 • Đảm bảo triển khai công tác tài chính của Hội theo quy định.
 • Xây dựng quy chế thu, chi quỹ Hội đảm bảo triển khai thực hiện công khai, minh bạch trong báo cáo hàng năm.
 • Kiểm tra và quyết toán quỹ Hội hàng năm theo đúng quy định.
 • Nguồn kinh phí để Hội hoạt động được huy động từ nhiều nguồn: Đóng góp từ nguồn thu Hội phí; Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp ủng hộ; Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ của Hội.
10. Công tác thi đua khen thưởng:
 • Phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong hội và khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp trên khen thưởng hàng năm, đột xuất.
 11. Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo:
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát thường kỳ hoạt động của hội;
 • Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 • Theo dõi kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên;
 • Tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng các Hội viên.

Trên đây là phương hướng và nhiệm vụ hoạt động của Hội Hô hấp Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, Hội sẽ bổ sung, vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt nhằm đạt hiệu quả cao nhất.