Danh sách Lãnh đạo và Ban chấp hành Hội Hô hấp Hà Nội

NHÂN SỰ HỘI HÔ HẤP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017 – 2022

1. Danh sách Ủy viên BCH Hội Hô hấp Hà Nội :

(Sắp xếp theo thứ tự alphabet theo tên)


Stt

Họ đệm

Tên

Trình độ

Trú quán

Chức vụ hiện nay

1

Nguyễn Hải

Anh

PGS. TS

Hà Nội

Nguyên PGĐ – Trung tâm Hô hấp – BV Bạch Mai

2

Trịnh Việt

Anh

ThS

Hà Nội

Khoa Hô hấp – Bệnh viện E

3

Lê Thị Vân

Anh

BSCKII

Hải Phòng

BVĐK quốc tế Hải Phòng

4

Ngô Quý

Châu

GS. TS

Hà Nội

PGĐ Bệnh viện Bạch Mai

5

Nguyễn Tiến

Dũng

PGS. TS

Hà Nội

Nguyên Trưởng khoa Nhi – BV Bạch Mai

6

Vũ Văn

Giáp

PGS. TS

Hà Nội

PGĐ Trung tâm Hô hấp – BV Bạch Mai

7

Bùi Thị Thanh

TS

Hà Nội

Nguyên PGĐ – BV Hữu Nghị

8

Phan Vĩnh

ThS

Hà Nội

Bệnh viện 198

9

Chu Thị

Hạnh

PGS. TS

Hà Nội

PGĐ Trung tâm Hô hấp – BV Bạch Mai

10

Bùi Thị

Hiệp

BS

Hà Nội

Hội Y học thành phố Hà Nội

11

Hoàng Thị

Hồng

BSCKII

Hà Nội

Trưởng khoa Nội 3 – BVĐK Đống Đa

12

Hoàng Văn

Huấn

TS

Hà Nội

PGĐ Bệnh viện Phổi Hà Nội

13

Hoàng Thị

Hương

BSCKII

Hà Nội

Trưởng khoa Nội tổng hợp – BVĐK Nông nghiệp

14

Định Thị Thu

Hương

ThS

Hà Nội

Trưởng khoa Nội Hô hấp – BV Thanh Nhàn

15

Đặng Văn

Khoa

TS

Hà Nội

GĐ Bệnh viện 74 Trung ương

16

Trần Trọng

Kiểm

TS

Hà Nội

Trưởng khoa Ngoại lồng ngực – BV 108

17

Đoàn Thị Phương

Lan

TS

Hà Nội

Trung tâm Hô hấp – BV Bạch Mai

18

Lưu Thị

Liên

TS

Hà Nội

Nguyên PGĐ Sở Y tế Hà Nội

19

Đặng Hùng

Minh

TS

Hà Nội

Khoa Khám bệnh – BV Bạch Mai

20

Phan Thu

Phương

PGS. TS

Hà Nội

PGĐ Trung tâm Hô hấp – BV Bạch Mai

21

Phạm Hữu

Thường

ThS

Hà Nội

GĐ BV Phổi Hà Nội

22

Nguyễn Đình

Tiến

PGS. TS

Hà Nội

Trưởng khoa Nội Hô hấp – BV 108

23

Lê Thị

Trâm

BSCKII

Hà Nội

TT Hô hấp – BV Bạch Mai

24

Nguyễn Xuân

Triều

PGS. TS

Hà Nội

Nguyên chủ nhiệm BM Lao và Bệnh phổi – HV Quân Y

25

Đặng Quốc

Tuấn

PGS. TS

Hà Nội

Phó trưởng khoa HSTC – BV Bạch Mai

26

Đào Minh

Tuấn

PGS. TS

Hà Nội

Trưởng khoa Hô hấp – BV Nhi trung ương

27

Nguyễn Văn

Tường

PGS. TS

Hà Nội

Nguyên phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội

2. Chủ tịch Danh dự - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn

GS.TS. Ngô Quý Châu

Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Giám đốc Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai

3. Chủ tịch Hội:

PGS.TS. Chu Thị Hạnh

Phó giám đốc Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai

4. Phó Chủ tịch Hội

STT

Họ tên

CQ công tác

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Tường

Trường Đại học Y Hà Nội

2

PGS.TS. Nguyễn Xuân Triều

Học viện Quân Y

3

PGS.TS. Phan Thu Phương

Phó giám đốc TTHH – BV Bạch Mai

4

TS. Bùi Thị Thanh Hà

Bệnh viện Hữu Nghị

5

TS. Lưu Thị Liên

Sở Y tế Hà Nội

6

Ths. Phạm Hữu Thường

GĐ BV Phổi Hà Nội

7. Ban thường vụ

STT

Họ tên

CQ công tác

Ghi chú

1

GS.TS. Ngô Quý Châu

Phó Giám đốc BV Bạch Mai

Chủ tịch Danh dự - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn

2

PGS.TS. Chu Thị Hạnh

Phó giám đốc TT Hô Hấp- BV Bạch Mai

Chủ tịch

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Tường

Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Chủ tịch

4

PGS.TS. Nguyễn Xuân Triều

HV Quân Y

Phó Chủ tịch

5

TS. Bùi Thị Thanh Hà

BV Hữu Nghị

Phó Chủ tịch

6

TS. Lưu Thị Liên

Sở Y tế Hà Nội

Phó Chủ tịch

7

PGS.TS. Phan Thu Phương

Phó giám đốc TT Hô Hấp- BV Bạch Mai

Phó Chủ tịch

8

ThS. Phạm Hữu Thường

GĐ Bệnh viện Phổi Hà Nội

 

9

TS. Đoàn Thị Phương Lan

TT Hô Hấp- BV Bạch Mai

Tổng thư ký

10

PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Phó giám đốc TT Hô Hấp- BV Bạch Mai

Ủy viên BCH

11

TS. Đặng Hùng Minh

TT Hô Hấp- BV Bạch Mai

Ủy viên BCH

12

ThS. Nguyễn Văn Đức

GĐ Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Dương

Ủy viên BCH

8. Ban Thư Ký

STT

Họ tên

CQ công tác

Ghi chú

1

TS. Đoàn Thị Phương Lan

TT Hô Hấp- BV Bạch Mai

Tổng thư ký

2

Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TT Hô Hấp- BV Bạch Mai

Thư ký

3

Ths. Đinh Thị Thu Hương

Khoa Nội - Bệnh viện Đống Đa

Thư ký

4

Ths. Trịnh Việt Anh

Khoa Hô hấp - Bệnh viện E

Thư ký

5

Ths. Bùi Thị Mai Hương

Khoa Nội 1 Bệnh viện Xanh pôn

Thư ký

6

Ths. Nguyễn Quang Đợi

Trưởng Khoa Lão Bệnh viện Hải Dương

Thư ký

7

TS. Hoàng Văn Huấn

PGĐ BV Phổi Hà Nội

Thư ký

9. Ban tài chính

STT

Họ tên

CQ công tác

1

TS. Đặng Hùng Minh

TT Hô Hấp- BV Bạch Mai

2

BSCK2 Lê Thị Vân Anh

BVĐK Quốc tế Hải Phòng

3

TS Đoàn Thị Phương Lan

TT Hô Hấp- BV Bạch Mai

4

Ths. Nguyễn Thị Diệu Hồng

TT Hô Hấp- BV Bạch Mai

5

TS. Hoàng Văn Huấn

PGĐ BV Phổi Hà Nội

10. Ban Khoa học - Đào tạo

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác-

1

GS.TS. Ngô Quý Châu

Phó Giám đốc BV Bạch Mai

2

PGS.TS. Nguyễn Xuân Triều

Nguyên chủ nhiệm BM lao và BP – HV Quân Y

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Tường

Nguyên Phó HT Trường Đại học Y Hà Nội

4

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên trưởng khoa nhi – BV Bạch Mai

5

PGS.TS. Hoàng Hồng Thái

Đại học Y Hà Nội

6

PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến

Trưởng khoa Nội hô hấp – BV 108

7

PGS.TS. Đào Minh Tuấn

Trưởng khoa Hô hấp – BV Nhi Trung Ương

8

PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn

Phó trưởng khoa HSTC – BV Bạch Mai

9

PGS.TS. Trần Hoàng Thành

Bộ môn Nội tổng hợp  - Trường ĐH Y Hà Nội

10

PGS.TS. Chu Thị Hạnh

Phó GĐ TT Hô hấp – BV Bạch Mai

11

PGS.TS. Tạ Bá Thắng

Bệnh viện 103

12

TS. Lưu Thị Liên

Phó GĐ Sở Y tế Hà Nội

13

ThS. Nguyễn Văn Đức

GĐ Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Dương

14

ThS. Phạm Hữu Thường

GĐ Bệnh viện Phổi Hà Nội

15

PGS.TS. Phạm Văn Linh

Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng

11. Ban thi đua - Khen thưởng và Kỷ luật

STT

Họ và tên

CQ công tác

1

PGS.TS. Nguyễn Hải Anh

Phó GĐ TT Hô hấp – BV Bạch Mai

2

TS. Bùi Thị Thanh Hà

PGĐ – BV Hữu Nghị

3

BSCK2. Hoàng Thị Hồng

Trưởng khoa Nội 3 – BVĐK Đống Đa

12. Ban kiểm tra

STT

Họ và tên

CQ công tác

1

Ths. Nguyễn Thị Diệu Hồng

Trung tâm Hô hấp – BV Bạch Mai

2

Ths. Hoàng Anh Đức

Trung tâm Hô hấp – BV Bạch Mai

3

Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trung tâm Hô hấp – BV Bạch Mai

4

Ths. Lê Hoàn

Đại học Y Hà Nội

5

BS. Hoàng Đức Bách

Bệnh viện Việt Nam - CuBa