Đăng ký Hội viên Hội hô hấp Hà Nội

Quý đồng nghiệp có thể đăng ký qua kênh của Hội Hô hấp Việt Nam, khi trở thành Hội viên của Hội Hô hấp Việt Nam thì đồng thời cũng trở thành Hội viên của Hội hô hấp Hà Nội.

https://bit.ly/3ecPTSy